Kancelaria

Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna prowadzona przez notariuszy: Katarzynę Gomolińską, Gabrielę Kołodziej i Szymona Kołodziej jest najdłużej działającą Kancelarią Notarialną w Tarnowskich Górach.
Została utworzona w 1992r., a w 2012r. do spółki przystąpił not. Szymon Kołodziej.

Od ponad 20-tu lat notariusze prowadzący Kancelarię dokonują czynności notarialnych dbając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. W zakresie wykonywanych uprawnień każdy z notariuszy działa jako osoba zaufania publicznego
i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Kancelaria Notarialna czynna jest w:

Poniedziałki 09:00 – 17:00
Wtorki
09:00 – 17:00
Środy 09:00 – 15:30
Czwartki
09:00 – 17:00
Piątki 09:00 – 15:30
Soboty po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszemCzynności

Notariusz zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, powołany jest do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (w tym umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku, umowy zniesienia współwłasności, testamenty i pełnomocnictwa),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (które są notarialnym odpowiednikiem sądowych postanowień o stwierdzenie nabycia spadku),
 • sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu, czy pozostawania przy życiu),
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły ( w tym protokoły zgromadzeń organów spółek prawa handlowego),
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty (nawet w kopertach zamkniętych), pieniądze
  i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 
Notariusz dokonuje czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


Dokumenty

Do sporządzenia przez notariusza odpowiedniej czynności notarialnej niezbędnym jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Poniżej zamieszczona została lista najczęściej dokonywanych czynności notarialnych wraz z listą niezbędnych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed planowanym dokonaniem czynności notarialnej.

Każdorazowo notariusz bądź pracownik Kancelarii udzieli szczegółowej informacji dotyczącej wybranej czynności notarialnej oraz niezbędnych dokumentów.

1. Dane do umowy sprzedaży/darowizny całej nieruchomości bądź działki:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z mapką,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • dokumentacja geodezyjna (mapki) i decyzja odnośnie podziału nieruchomości,
 • nakaz płatniczy
 • decyzja o wymiarze podatku
 • jeżeli działka jest zabudowana, 
 • dane stawiających (imiona, nazwisko, adres pobytu stałego, PESEL, NIP, dowód
  tożsamości).

2. Dane do aktu poświadczenia dziedziczenia:

 •  odpis skrócony aktu zgonu i PESEL osoby zmarłej (np. dowód osobisty),
 •  odpis skrócony aktu małżeństwa współmałżonka,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia + aktów małżeństwa dzieci
 • dane stawiających (imiona, nazwisko, adres pobytu stałego, PESEL, dowód
  tożsamości).
 • odpisy skrócone aktów urodzenia + aktów małżeństwa dzieci
 • dane stawiających (imiona, nazwisko, adres pobytu stałego, PESEL, dowód
  tożsamości).

 

3. Dane do umowy sprzedaży/darowizny nieruchomości po osobie zmarłej:- dokument z pkt. 1, oraz:

 • prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu
 • poświadczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego odnośnie uregulowania podatku od spadku.

 

4. Dane do umowy sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub wyodrębnionego lokalu:

 • przydział lokalu mieszkalnego, lub akt notarialny nabycia,
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
  o braku zaległości z opłatami,
 • ewentualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona dla lokalu),
 • dane stawiających (imiona, nazwisko, adres pobytu stałego, PESEL, NIP, dowód
  tożsamości).

 

5. Dane do umowy działu spadku /zniesienia współwłasności nieruchomości:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego wraz z mapką,
 • prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu
 • poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego odnośnie uregulowania podatku od spadku,
 • nakaz płatniczy - decyzja o wymiarze podatku – jeżeli działka jest zabudowana,
 • dane stawiających (imiona, nazwisko, adres pobytu stałego, PESEL, dowód tożsamości).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o Kontakt.Opłaty

Taksa notarialna

Notariuszowi w związku z dokonywaniem czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.Taksa notarialna to jedyne wynagrodzenie notariusza, stanowiące przychód kancelarii.
Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

Opłata sądowa

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera opłatę sądową za dokonanie tego wpisu, której wysokość określa ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pobraną opłatę notariusz przekazuje na rachunek właściwego sądu wieczystoksięgowego.

Podatki

Notariusz ponadto jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, co reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r.
o podatku od spadków i darowizn. Pobrane podatki notariusz odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Za dokonywanie tych czynności notariusz nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia.Kontakt

Kancelaria znajduje się na I piętrze budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 7,
w ścisłym centrum Tarnowskich Gór, w pieszej odległości zarówno od rynku miasta, jak i dworca kolejowego i autobusowego.
W pobliżu kancelarii znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe.

Kancelaria Notarialna S.C.
K. Gomolińska, G.Kołodziej, S.Kołodziej

ul. Henryka Sienkiewicza 7
42-600 Tarnowskie Góry

Tel./fax. 32-285-28-37
e-mail


Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Kancelaria Notarialna S.C. K. Gomolińska, G.Kołodziej, S.Kołodziej z siedzibą pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7, 42-600 Tarnowskie Góry.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

b) Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

c) Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.